Έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων: Η εταιρία μας διενεργεί έλεγχο και συντήρηση πυροσβεστήρων (φορητών, τροχήλατων, οροφής ή άλλης μορφής) η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την αρ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52 Β’) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Το εξοπλισμένο με ISO …./2015 εργαστήριό μας, η πολυετής εμπειρία μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό μας εγγυώνται την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Η εταιρία μας, στο πλαίσιο των αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δοχεία υπό πίεση,  τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε πώληση ή συντήρηση πυροσβεστήρα και μπορεί να θέτει στη διάθεση των πελατών της κάθε στοιχείο αναφορικά με τον αριθμό, το χρόνο  και το είδος των ελέγχων  που έχουν διενεργηθεί και τα ανταλλακτικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.

1
2

Εγκατάσταση, έλεγχος, επισκευή και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης: Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση των συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Ενεργητικής Προστασίας. Η πολύχρονη εμπειρία και το άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό μας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Επίσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τακτικό έλεγχο/επιθεώρηση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η απόκρισή τους σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς,  καθώς ένα καλά συντηρημένο σύστημα αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Επιπλέον είμαστε σε θέση να αναβαθμίσουμε υφιστάμενα συστήματα καθώς και να επισκευάσουμε τυχόν ζημιές ή φθορές που έχουν υποστεί.

Εγκατάσταση, έλεγχος, επισκευή και συντήρηση πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον τακτικό έλεγχο/επιθεώρηση και τη συντήρηση πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων, την επισκευή ζημιών των κινητήρων, την αποκατάσταση φθορών της εγκατάστασης καθώς και την αναβάθμιση την βελτίωση της υφιστάμενης εγκατάστασης.

3
4

Σεμινάρια: Η εταιρία μας συμμετέχει σε προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα πυρασφάλειας (πρόληψη πυρκαγιών, τρόποι κατάσβεσης, τρόποι διαφυγής και απεγκλωβισμού κ.ά) και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει την πρακτική εκπαίδευση των πελατών της και του προσωπικού που απασχολούν στη χρήση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στο χώρο τους ή των εγκατεστημένων συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης (αυτόματα και χειροκίνητα), ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσουν με ταχύτητα και ψυχραιμία σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς δεδομένου ότι τα πρώτα λεπτά εκδήλωσή της είναι καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα εξέλιξή της.