Προϊόντα

Ποια θεωρούνται ως «Μέσα Ατομικής Προστασίας»;

«Ως Μέσα  Ατομικής Προστασίας (ή εξοπλισμός ) νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.»

Γιατί είναι υποχρεωτική η χρήση των Μ.Α.Π.;

Έναν  από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί σχετικοί κανονισμοί η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη.
 

Ποιους επαγγελματικούς κινδύνους προλαμβάνουν τα Μ.Α.Π.;

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τον επαγγελματικό τομέα. Η εκτίμησή τους είναι μείζονος σημασίας για την διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στον βιομηχανικό τομέα αντιμετωπίζουν και εκτίθενται σε διαφορετικούς κινδύνους από τους εργαζόμενους στον γεωργικό τομέα ή στον τομέα της υγείας.

Πως γίνεται η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου;​

Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου είναι μια πολύπλοκη και πολυπαραγοντική  διαδικασία η οποία αποσκοπεί: α) στην δημιουργία ενός ασφαλούς και χωρίς κινδύνους εργασιακό περιβάλλον και β) στην αντιμετώπιση και τη λήψη μέτρων. Κατά την εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να απαντηθούν οι εξής ερωτήσεις:

 • Ποιος είναι ο κίνδυνος που απειλεί την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων;

 • Ποια η πηγή προέλευσης του κινδύνου;

 • Ποιες άλλες πιθανές πηγές κινδύνων ενδέχεται να υπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον;

 • Ποιες οι πιθανές επιπτώσεις του κινδύνου στην υγεία και ασφάλεια;

 • Με ποιο τρόπο και ποιες διαδικασίες μπορεί να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί;

Ποιες αρχές θα πρέπει να διέπουν την επιλογή Μ.Α.Π.;

Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να πληρούνται κατά την  επιλογή των ΜΑΠ αφορούν στα εξής:

 • να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που προορίζονται να προλαμβάνουν,

 • η χρήση τους να μην συνεπάγεται νέους κινδύνους και

 • να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο ερ­γασίας.

Επίσης όταν οι κίνδυνοι είναι πολλαπλοί και ο εργαζόμενος απαιτείται να φορά ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ΜΑΠ, τότε αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά και να διατηρούν την απο­τελεσματικότητά τους έναντι των αντίστοιχων κινδύνων.


Τι θα πρέπει να προσέχει ο χρήστης των Μ.Α.Π.;

Να τα χρησιμο­ποιεί πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και μόνο για τις χρήσεις που προβλέπονται.Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών;

 • Η δωρεάν χορήγηση των Μ.Α.Π. στους εργαζόμενους.

 • Η καλή λειτουργία και η ικανοποιητική κατάσταση των Μ.Α.Π. λαμβάνοντας μέριμνα για τις αναγκαίες συντηρήσεις και επισκευές, για τον καθαρισμό και την άμεση αντικατάστασή τους όταν παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων.

 • Η φύλαξη σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.

 • Η εκ των προτέρων ενημέρωση των εργαζόμενων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας και η εξασφάλιση της απαραίτητης εκπαίδευσης  για τη χρήση του.

 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργαζομένων;

 • Η σωστή χρήση των Μ.Α.Π. όπου απαιτείται
 • Η τακτοποίηση στη θέση τους μετά τη χρήση.
 • Η πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσης.
 • Η αναφορά στους υπεύθυνους οποιασδήποτε ανωμαλίας που απαιτεί τη συντήρηση, την επισκευή ή την αντικατάστασή τους.

Ποια είναι τα είδη των Μέσων Ατομικής Προστασίας;

         Προστασία κεφαλής – Πιθανοί κίνδυνοι

Screenshot_1

Προστατευτικό κράνος από μονωτικό υλικό 

Screenshot_2

Κάλυμμα κεφαλής

Screenshot_3

Κράνος ασφαλείας

Προστασία χεριών

Πιθανοί κίνδυνοι

 Προστασία αναπνοής

Πιθανοί κίνδυνοι

Γάντια αντιστατικά

Γάντια αντικοπτικά

Γάντια πετρελαιοειδών

Γάντια χημικών

Γάντια θερμότητας-φωτιάς

Γάντια μιας χρήσης

Μάσκες με φίλτρο

 

Αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές

Αναπνευστικές συσκευές με συνεχή παροχή καθαρού αέρα